Informatie conform art. 13 Algemene verordening gegevensbescherming voor dealers

Naleving van privacynormen is van groot belang voor ons bedrijf. We willen u hieronder informeren over de verzameling van uw persoonsgegevens bij ons:

Gegevens die wij verwerken

Verantwoordelijk voor de onderstaande gegevensverwerking is:

Mondu Financial Services BV

Piet Heinkade 55
1019 GM Amsterdam

E-mail: contact@mondu.ai

Daten, die wir verarbeiten

A) Voor de uitvoering van contractuele verplichtingen (art. 6 lid 1 zin 1 onder b) van de AVG)

Wij verzamelen persoonsgegevens van u die nodig zijn voor de voorbereiding en uitvoering van de serviceovereenkomst en de communicatie die nodig is bij het gebruik van onze diensten. Naast uw bedrijfsgegevens en gegevens over de structuur van de eigenaar zijn ook uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geboorteplaats en fiscaal identificatienummer van de directie en de eigenaars inbegrepen. Het niet verstrekken van deze gegevens kan tot gevolg hebben dat het contract niet kan worden gesloten.

B) Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 zin 1 onder f) van de AVG)

Voor zover nodig verwerken wij uw gegevens (met name de naam van uw bedrijf en, indien van toepassing, uw contactgegevens) ter bescherming van Mondus gerechtvaardigde belangen. Dit omvat ook het raadplegen van kredietbureaus voor het bepalen van kredietrisico’s als precontractuele maatregelen en de behandeling van uw verzoeken.

C) Op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 zin 1 onder a) van de AVG)

Als u ons hiervoor toestemming hebt gegeven, verwerken wij uw contactgegevens en gegevens met betrekking tot uw positie in het bedrijf voor reclame, waaronder om u relevante reclame te sturen per e-mail of telefoon of voor reclamecampagnes op sociale media.

Verwijdering van gegevens

Voor zover geen wettelijke bewaartermijn bestaat, worden de gegevens verwijderd zodra opslag niet meer nodig is, dan wel het gerechtvaardigde belang bij de opslag is vervallen. De duur van de opslag is daarbij onder meer afhankelijk van de wettelijke bewaarplichten zoals vastgelegd in het belastingreglement (6 jaar) of het handelswetboek (10 jaar).

Ontvanger van uw gegevens

Wij delen uw gegevens, voor zover noodzakelijk om onze diensten te kunnen leveren, door aan financiële instellingen die met ons samenwerken. Voor zover u ons hiervoor toestemming hebt gegeven, kunnen wij uw gegevens ook doorgeven aan bedrijven die ons helpen bij onze reclamecampagnes, zoals sociale media.

We kunnen externe dienstverleners gebruiken om ons te helpen, bijvoorbeeld op het gebied van platformhosting, marketing of archivering en vernietiging van documenten, en met afzonderlijke contracten voor orderverwerking. Deze dienstverleners werken volgens onze strikte aanwijzingen.

De servers van sommige dienstverleners die door Mondu worden ingezet, bevinden zich in de Verenigde Staten en andere landen buiten de Europese Unie. Bedrijven in deze landen zijn onderworpen aan een wet inzake gegevensbescherming die in het algemeen niet dezelfde bescherming biedt als in de lidstaten van de Europese Unie. Voor zover uw gegevens worden verwerkt in een land dat niet over een hoog erkend niveau van gegevensbescherming als de Europese Unie beschikt, zorgt Mondu voor contractuele regelingen of andere erkende instrumenten om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Uw privacyrechten

U kunt informatie vragen over uw persoonsgegevens die wij verwerken. Indien uw gegevens niet (meer) van toepassing zijn, kunt u verzoeken om rectificatie van uw gegevens. Indien uw gegevens onvolledig zijn, kunt u verzoeken om completering. U hebt het recht om de verwijdering van uw gegevens te vragen. Let op: een recht op verwijdering hangt af van het bestaan van een legitieme reden. Bovendien mogen er geen voorschriften zijn die ons verplichten uw gegevens te bewaren. U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen. Houd er rekening mee dat een recht op beperking van de verwerking afhankelijk is van de aanwezigheid van een legitieme reden.

U hebt het recht om, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw gegevens. 

Elke betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als hij van mening is dat de verwerking van de op hem betrekking hebbende gegevens in strijd is met de bepalingen inzake gegevensbescherming.

Onze functionaris voor gegevensbescherming

Onze externe functionaris voor gegevensbescherming staat tot uw beschikking voor meer informatie over gegevensbescherming via de volgende contactgegevens:

datenschutz nord GmbH

Niederlassung Berlin

Kurfürstendamm 212

10719 Berlin

E-mail: office@datenschutz-nord.de

Als u contact opneemt met onze functionaris voor gegevensbescherming, geeft u ook de verwerkingsverantwoordelijke aan.