Informatie conform art. 13 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor kopers

Naleving van privacynormen is van groot belang voor ons bedrijf. Hieronder willen wij u informeren over de verzameling van uw persoonsgegevens bij ons:

Verantwoordelijke instantie

Verantwoordelijk voor de onderstaande gegevensverwerking is:

Mondu Financial Services BV
c/o WeWork
Weesperstraat 61
1018 VN Amsterdam
E-mail: contact@mondu.ai

Gegevens die wij verwerken

A) Op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 onder a AVG)

Als u ons hiervoor toestemming hebt gegeven, verwerken wij uw contactgegevens en gegevens met betrekking tot uw positie in het bedrijf voor reclame doeleinden, waaronder relevante reclame per e-mail of telefoon of voor reclamecampagnes op sociale media.

B) Voor de uitvoering van contractuele verplichtingen (art. 6 lid 1 onder b AVG)

Wij verzamelen persoonsgegevens van u die noodzakelijk zijn voor de voorbereiding en uitvoering van de serviceovereenkomst en de communicatie die nodig is bij het gebruik van onze diensten. Naast uw bedrijfsgegevens en gegevens over de eigenaar, indien nodig, zijn ook uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geboorteplaats en fiscaal identificatienummer van de directie en de eigenaars inbegrepen. Het niet verstrekken van deze gegevens kan tot gevolg hebben dat de overeenkomst niet kan worden afgesloten.

C) Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 onder f AVG)

Voor zover nodig verwerken wij uw gegevens (met name de naam van uw bedrijf en, indien van toepassing, uw contactgegevens) ter bescherming van de gerechtvaardigde belangen van Mondu en derden. Dit omvat ook het (doorlopend) raadplegen van kredietbureaus voor het bepalen van kredietrisico’s, risicobeheer en fraudepreventie. Bovendien verwerken wij persoonsgegevens voor de behandeling van uw verzoeken.

Daarnaast kunnen wij en de met ons samenwerkende financiële instellingen uw persoonlijke gegevens, die wij hebben verzameld in verband met de aankoop van goederen, evenals gegevens over uw kredietwaardigheid doorgeven aan banken en verzekeringsmaatschappijen met het oog op herfinanciering.

Profilering en geautomatiseerde besluitvorming

Wij gebruiken persoonsgegevens voor geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, om een besluit te nemen over het aangaan van een overeenkomst met u. Als dit leidt tot een automatische afwijzing van uw verzoek, zullen wij u daarover informeren. Daartoe verwerken wij bedrijfsgegevens en, indien van toepassing, gegevens over de eigenaar, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, URL, aflever- en factuuradres, bestelgegevens (zoals valuta, bestelgegevens, winkelwagen, aankoop-ID), branche en bedrijfsvorm. De betrokken logica vergelijkt uw gegevens met onze risicocriteria en databases van derden door middel van een algoritme op basis van kunstmatige intelligentie. U hebt het recht om te vragen dat het geautomatiseerde besluit wordt herzien door een van onze medewerkers en u kunt ook uw eigen standpunt naar voren brengen of het besluit aanvechten. Om deze rechten uit te oefenen, stuurt u ons een e-mail met uw kwestie naar het volgende e-mailadres: dataprotection@mondu.ai.

Verwijdering van gegevens

Voor zover geen wettelijke bewaartermijn bestaat, worden de gegevens verwijderd zodra opslag niet meer nodig is, dan wel het gerechtvaardigde belang bij de opslag is vervallen. De duur van de opslag is daarbij onder meer afhankelijk van de wettelijke bewaarplichten.

Als uw aanvraag is afgewezen, bewaren wij uw gegevens gedurende  een periode van maximaal 6 maanden.

Ontvanger van uw gegevens

Voor zover dit voor het verlenen van onze dienstverlening noodzakelijk is, geven wij uw gegevens door aan met ons samenwerkende financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen en kredietbureaus en, in het geval van cessie van een claim, aan de nieuwe eigenaar van de claim. Ten behoeve van debiteurenbeheer kunnen uw persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan derden die incasso- en aanmaningsdiensten verlenen.

Indien u ons hiervoor toestemming hebt gegeven, kunnen wij uw gegevens ook doorgeven aan bedrijven die ons helpen bij onze reclamecampagnes, zoals sociale media.

We kunnen externe dienstverleners gebruiken om ons te helpen, bijvoorbeeld op het gebied van platform hosting, marketing of archivering en vernietiging van documenten, en met afzonderlijke contracten voor orderverwerking. Deze dienstverleners werken volgens onze strikte aanwijzingen.

Uw privacyrechten

U kunt informatie vragen over uw persoonsgegevens die wij verwerken. Indien uw gegevens niet (meer) van toepassing zijn, kunt u verzoeken om rectificatie van uw gegevens. Indien uw gegevens onvolledig zijn, kunt u verzoeken om completering. U hebt het recht om de verwijdering van uw gegevens te vragen. Let op: een recht op verwijdering hangt af van het bestaan van een legitieme reden. Bovendien mogen er geen voorschriften zijn die ons verplichten uw gegevens te bewaren. U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen. Houd er rekening mee dat een recht op beperking van de verwerking afhankelijk is van de aanwezigheid van een legitieme reden.

U hebt het recht om, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw gegevens. 

Elke betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als hij van mening is dat de verwerking van de op hem betrekking hebbende gegevens in strijd is met de bepalingen inzake gegevensbescherming.

Onze functionaris voor gegevensbescherming

Onze externe functionaris voor gegevensbescherming staat tot uw beschikking voor meer informatie over gegevensbescherming via de volgende contactgegevens:

datenschutz nord GmbH

Niederlassung Berlin

Kurfürstendamm 212

10719 Berlin

E-mail: office@datenschutz-nord.de

Als u contact opneemt met onze functionaris voor gegevensbescherming, geeft u daarbij dan tevens de verwerkingsverantwoordelijke aan.