Mondu BNPL for B2B

Informatie conform Art. 13 en Art. 14 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor kopers

Naleving van privacynormen is van groot belang voor ons bedrijf. Hieronder willen wij u informeren over de verzameling van uw persoonsgegevens bij ons:

Verantwoordelijke entiteit

Verantwoordelijk voor de onderstaande gegevensverwerking is:

Mondu Financial Services BV
Piet Heinkade 55
1019 GM Amsterdam
E-mail: contact@mondu.ai

Gegevens die wij verwerken

A) Op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 onder a AVG)

Als u ons hiervoor toestemming hebt gegeven, verwerken wij uw contactgegevens en gegevens met betrekking tot uw positie in het bedrijf voor reclamedoeleinden, waaronder relevante reclame per e-mail of telefoon of voor reclamecampagnes op sociale media.

B) Voor de uitvoering van contractuele verplichtingen (art. 6 lid 1 onder b AVG)

Wij verzamelen persoonsgegevens van u die noodzakelijk zijn voor de verificatie en uitvoering van de betaalmethode en de communicatie die nodig is bij het gebruik van onze diensten. Naast uw bedrijfsgegevens en gegevens over de eigenaar, indien nodig, zijn ook uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geboorteplaats en fiscaal identificatienummer van de directie en de eigenaars inbegrepen. Het niet verstrekken van deze gegevens kan als gevolg hebben dat de overeenkomst niet kan worden afgesloten.

C) Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 onder f AVG)

Voor zover nodig verwerken wij uw gegevens (met name de naam van uw bedrijf en, indien van toepassing, uw contactgegevens) ter bescherming van de gerechtvaardigde belangen van Mondu en derden. Dit omvat ook het (doorlopend) raadplegen van kredietbureaus voor het bepalen van kredietrisico’s, risicobeheer en fraudepreventie. Bovendien verwerken wij persoonsgegevens voor de behandeling van uw verzoeken.

Daarnaast kunnen wij en de met ons samenwerkende financiële instellingen uw persoonlijke gegevens, die wij hebben verzameld in verband met de aankoop van goederen, evenals gegevens over uw kredietwaardigheid doorgeven aan banken en verzekeringsmaatschappijen met het oog op herfinanciering.

Profilering en geautomatiseerde besluitvorming

Wij gebruiken persoonsgegevens voor geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, om een besluit te nemen over het aangaan van een overeenkomst met u. Als dit leidt tot een automatische afwijzing van uw verzoek, zullen wij u daarover informeren. Daartoe verwerken wij bedrijfsgegevens en, indien van toepassing, gegevens over de eigenaar, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, URL, aflever- en factuuradres, bestelgegevens (zoals valuta, bestelgegevens, winkelwagen, aankoop-ID), branche en bedrijfsvorm. De betrokken logica vergelijkt uw gegevens met onze risicocriteria en databanken van derden door middel van een algoritme op basis van kunstmatige intelligentie. U heeft het recht om te vragen dat het geautomatiseerde besluit wordt herzien door een van onze medewerkers en u kunt ook uw eigen standpunt naar voren brengen of het besluit aanvechten. Om deze rechten uit te oefenen, stuurt u ons een e-mail met uw aanvraag naar het volgende e-mailadres: dataprotection@mondu.ai.

Gebruikers account (Koper)

Wij bieden u de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens op te slaan in een gebruikers  account. Op deze manier kunt u uw gegevens eenmalig opslaan en deze in het kader van bestellingen raadplegen zonder dat u de informatie opnieuw hoeft in te voeren, en in plaats daarvan gebruik kunt maken van onze dienst “direct afrekenen”. Hiervoor hebben wij de volgende gegevens nodig als verplichte informatie: Bedrijf, voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, verjaardag indien van toepassing, accountgegevens, apparaatgegevens en wachtwoord.

Wij gebruiken deze gegevens om de gebruikers account aan te maken en aan u te bevestigen, alsmede om u tijdens het proces persoonlijk aan te spreken. Daarnaast slaan wij uw bestelgeschiedenis op in uw gebruikers saccount. U heeft in uw gebruikers  account ook de mogelijkheid om uw gegevens te beheren, bijvoorbeeld om uw contactgegevens bij te werken.

Verwijdering van gegevens

Voor zover geen wettelijke bewaartermijn bestaat, worden de gegevens verwijderd zodra opslag niet meer nodig is, dan wel het gerechtvaardigde belang bij de opslag is vervallen. De duur van de opslag is daarbij onder meer afhankelijk van de wettelijke bewaarplicht.

Als uw aanvraag is afgewezen, bewaren wij uw gegevens gedurende  een periode van maximaal 6 maanden.

Ontvanger van uw gegevens

Voor zover dit voor het verlenen van onze dienstverlening noodzakelijk is, geven wij uw gegevens door aan onze samenwerkende financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen en kredietbureaus en, in het geval van cassatie van een claim, aan de nieuwe eigenaar van de claim. Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan de volgende kredietbureaus om het kredietrisico te beoordelen: 

  • Creditsafe Deutschland GmbH details over hun privacy informatie vindt u hier
  • SCHUFA Holding AG details over hun privacy informatie vindt u hier
  • CRIF GmbH details over hun privacy informatie vindt u hier
  • Dun & Bradstreet B.V. details over hun privacy informatie vindt u hier.

Ten behoeve van debiteurenbeheer kunnen uw persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan derden die incasso- en aanmaning diensten verlenen.

Indien u ons hiervoor toestemming hebt gegeven, kunnen wij uw gegevens ook doorgeven aan bedrijven die ons helpen bij onze reclamecampagnes, zoals sociale media. We kunnen externe dienstverleners gebruiken om ons te helpen, bijvoorbeeld op het gebied van platform hosting, marketing of archivering en vernietiging van documenten, en met afzonderlijke contracten voor orderverwerking. Deze dienstverleners werken volgens onze strikte richtlijnen.

Uw privacyrechten

U kunt informatie vragen over uw persoonsgegevens die wij verwerken. Indien uw gegevens niet (meer) van toepassing zijn, kunt u verzoeken om rectificatie van uw gegevens. Indien uw gegevens onvolledig zijn, kunt u verzoeken om completering. U heeft het recht om de verwijdering van uw gegevens te vragen. Let op: een recht op verwijdering hangt af van het bestaan van een legitieme reden. Bovendien mogen er geen voorschriften zijn die ons verplichten uw gegevens te bewaren. U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen. Houd er rekening mee dat een recht op beperking van de verwerking afhankelijk is van de aanwezigheid van een legitieme reden.

U heeft het recht om, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw gegevens. 

Elke betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als hij of zij van mening is dat de verwerking van de op hem of haar betrekking hebbende gegevens in strijd is met de bepalingen inzake gegevensbescherming.

Onze functionaris voor gegevensbescherming

Onze externe functionaris voor gegevensbescherming staat tot uw beschikking voor meer informatie over gegevensbescherming via de volgende contactgegevens:

datenschutz nord GmbH
Niederlassung Berlin
Kurfürstendamm 212
10719 Berlin
E-mail: office@datenschutz-nord.de

Als u contact opneemt met onze functionaris voor gegevensbescherming, geeft u daarbij dan tevens de verwerking verantwoordelijk aan.