Algemene voorwaarden Handelaar en Mondu GmbH voor het Betalingsuitstel model

1. Inleiding

De Koper heeft voor zijn aankoop bij de Handelaar gekozen voor het Betalingstuitstel model van Mondu. De Algemene voorwaarden van de Handelaar en Mondu GmbH (“Mondu“) voor het Betalingsuitstel model (“Voorwaarden Betalingsuitstel“) zijn van toepassing op het sluiten van overeenkomsten voor uitstel van betaling in het Mondu-afrekenproces (“Afrekenenproces“; de respectievelijke overeenkomsten “Betalingsuitstelovereenkomst“).

De Betalingsuitstelovereenkomst die in het afrekenenproces is gesloten, komt overeen met het voorbeeld dat aan deze Voorwaarden Betalingsuitstel is gehecht.

2. Factuurbedrag

Koper erkent dat Koper aan de Handelaar het bedrag verschuldigd is zoals vermeld in het Afrekenenproces onder de respectievelijke koopovereenkomsten (“Koopovereenkomst”).

3. Betalingsuitstel

Koper dient het factuurbedrag binnen de in het Afrekenproces vermelde Betalingstermijn te voldoen op de door de Handelaar nader te noemen rekening.

4. Teveel betaalde bedragen

De Koper gaat ermee akkoord dat door Koper gedane betalingen boven hetgeen verschuldigd is met een maximum van 5% van het bedrag van de rekening, niet teruggestort zullen worden aan Koper.

5. Betalingsverzuim

Voor alle betalingen waarvoor de Koper in verzuim is, verbindt de Koper zich ertoe, naast vertragingsrente en vergoeding van schade veroorzaakt door het verzuim, een forfaitaire aanmaningsvergoeding te betalen van maximaal EUR 40. De forfaitaire aanmaningsvergoeding is onmiddellijk verschuldigd.

6. Cessies

De Handelaar draagt de uit hoofde van de Betalingsuitstelovereenkomst op Koper verschuldigde vorderingen over aan Mondu Financial Services B.V., die op haar beurt voornemens is de vorderingen te cederen aan Mondu Capital S.à r.l. De Handelaar of de betrokken huidige of toekomstige houder van de vordering zal Koper informeren over de cessies. Alle ingevolge de Betalingsuitstelovereenkomst verschuldigde betalingen dienen te worden voldaan op de door de Handelaar nader aan te wijzen rekening van deze derde. Koper erkent dat op deze rekening alleen betalingen kunnen worden gedaan vrij van schuld.

7. Diensten en gegevensverwerking door Mondu

Mondu stelt Koper in staat de Betalingsuitstelovereenkomst aan te gaan. De verwerking door Mondu van de gegevens die in het kader van de Koopovereenkomst zijn en/of worden verzameld, is hiervoor noodzakelijk. Mondu verwerkt de in dit kader verzamelde persoonsgegevens voor (i) de verificatie van de verlening van het betalingsuitstel en (ii) het debiteurenbeheer overeenkomstig art. 6 lid 1 onder b) en f) van EU Verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming,“AVG“). Bovendien kunnen de persoonsgegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden (het verzenden van informatie en aanbiedingen) en voor het aanmaken van persoonlijke gebruikersprofielen op grond van art. 6 lid 1 onder a) AVG, mits een afzonderlijke toestemming van de Koper wordt verkregen.

Voor meer informatie over de gegevensverwerking die plaatsvindt, uw rechten inzake gegevensbescherming en de contactgegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming, verwijzen wij u naar privacyinformatie voor Kopers.

8. Scheidbaarheid

Indien een bepaling van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar is of wordt, worden de overige bepalingen van de Overeenkomst niet aangetast. In plaats van de ongeldige, nietige of niet-afdwingbare bepaling wordt de geldige en afdwingbare bepaling geacht te zijn overeengekomen, waarmee het economische doel van de Overeenkomst zo nauwkeurig mogelijk wordt uitgevoerd. Hetzelfde geldt bij een ongeplande leemte.

9. Toepasselijk recht

Deze Betalingsuitstelvoorwaarden alsmede de Betalingsuitstelovereenkomst worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig Nederlands recht.

Voorbeeld

Volledige Factuuraankoop

Controleer uw gegevens en vul de Betalingsuitstelovereenkomst in.

Betalingsgegevens

Factuurbedrag [●●●]

Betaaltermijn: [●●●]

Koper

[Naam]

[Straat, huisnr.]

[Postcode, woonplaats]

Nederland

 

Op de aankoop van de factuur zijn de Algemene voorwaarden van Handelaar en Mondu GmbH van toepassing, die u hier kunt raadplegen: [Deep link].

[Knop: “Nu voltooien”]