Mondu BNPL for B2B

Algemene voorwaarden Handelaar en Mondu GmbH voor het Betalingsmodel in termijnen

1. Inleiding

Voor zijn aankoop bij de Handelaar heeft Koper gekozen voor het betalingsmodel in termijnen van Mondu. De Algemene voorwaarden van de Handelaar en Mondu GmbH (“Mondu“) voor het model voor betaling in termijnen (“Termijnbetalingsvoorwaarden“) zijn van toepassing op het sluiten van overeenkomsten inzake termijnbetalingen in het Mondu-afrekenproces (“Afrekenproces“; de respectievelijke overeenkomsten de “Termijnbetalingsovereenkomst“).

De Termijnbetalingsovereenkomst die in het Afrekenproces is gesloten, komt overeen met het voorbeeld dat aan deze Termijnbetalingsvoorwaarden is gehecht.

2. Factuurbedrag

Koper erkent dat Koper aan de Handelaar het bedrag verschuldigd is zoals vermeld in het Afrekenprocesonder de respectievelijke oopovereenkomsten (“Koopovereenkomst”).

3. Dienstvergoeding

Mondu stelt de Koper in staat om de Betaaltermijnovereenkomst (“Diensten“) aan te gaan. Voor het verlenen van de Diensten betaalt de Koper aan Mondu de in de Betaalovereenkomst op afbetaling gespecificeerde vergoeding (“Dienstvergoeding“), vermeerderd met BTW. Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst, moet de Service Fee worden betaald met de eerste termijn.

4. Termijnaankoop via SEPA Direct Debit

Voor zover de Koper heeft gekozen voor het Mondu betalingsmodel Termijnaankoop via SEPA Direct Debit, machtigt de Koper hierbij Mondu om namens de Koper een SEPA Direct Debit Mandaat af te geven aan de Respectieve Vorderinghouder (zoals gedefinieerd in punt 11) met cessie van de vordering aan de Respectieve Vorderinghouder (zoals gedefinieerd in punt 11) die inhoudelijk overeenkomt met dit voorbeeld.

5. Verzendadres

De Koper heeft niet het recht om het verzendadres dat is opgegeven tijdens het Afrekenproces (“Origineel Verzendadres“) te wijzigen na het sluiten van een Termijnbetalingsovereenkomst. De Handelaar aanvaardt geen enkele wijziging van het verzendadres en zal geen enkele transportfirma toelaten of toelaten om de verzending van door de Koper bestelde goederen om te leiden of te leveren op een adres dat afwijkt van het Origineel Verzendadres.

6. Kennisgeving van Niet-levering of Gebreken

De Koper brengt de Handelaar onmiddellijk op de hoogte van (i) elke niet-levering van de aangekochte goederen of diensten na de leveringsdatum meegedeeld door de Handelaar, of (ii) alle gebreken van de aangekochte goederen of diensten na hun levering (“Kennisgeving van Niet-levering of Gebreken“). De Handelaar zal onmiddellijk reageren op elke Kennisgeving van Niet-levering of Gebreken.

7. Teveel betaalde bedragen

De Koper gaat ermee akkoord dat door Koper gedane betalingen boven hetgeen verschuldigd is met een maximum van 5% van het bedrag van de rekening, niet teruggestort zullen worden aan Koper. Onverminderd het voorgaande zullen te veel betaalde bedragen die het bedrag van EUR 10,- overschrijden aan de koper worden terugbetaald.

8. Termijnbetalingen

Koper betaalt de in het Afrekenproces overeengekomen maandelijkse termijnen op de in het termijnplan vermelde data op de door de Handelaar nader aan te geven rekening. Het termijnplan zal aan Koper worden toegezonden met de facturering. De bedragen van de individuele termijnen worden naar boven afgerond. Afrondingsfouten worden in de laatste termijn gecorrigeerd.

8. Betalingsverzuim

Indien de Koper in verzuim is met de betaling van twee gehele of gedeeltelijke termijnen, wordt het betreffende resterende deel van het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. Voor alle betalingen waarvoor de Koper in verzuim is, verbindt de Koper zich ertoe, naast vertragingsrente en vergoeding van schade veroorzaakt door het verzuim, een forfaitaire aanmaningsvergoeding te betalen van maximaal EUR 40. De forfaitaire aanmaningsvergoeding is onmiddellijk verschuldigd.

10. Terugboekingskosten

Indien de Koper een SEPA-domiciliëringsmandaat heeft verstrekt aan de Respectieve Vorderinghouder (zoals gedefinieerd in punt 11) en er een retourbon wordt afgegeven, vrijwaart de Koper de desbetreffende Respectieve Vorderinghouder (zoals gedefinieerd in punt 11) voor eventuele kosten van retourbonnen.

11. Cessies

De Handelaar draagt de uit hoofde van de Termijnbetalingsovereenkomst op Koper verschuldigde vorderingen over aan Mondu Financial Services B.V., die op haar beurt voornemens is de vorderingen te cederen aan Mondu Capital S.à r.l. De Handelaar of de betrokken huidige of toekomstige houder van de vordering (“Respectieve Vorderinghouder) zal Koper informeren over de cessies. Alle ingevolge de Termijnbetalingsovereenkomst verschuldigde betalingen dienen te worden voldaan op de door de Handelaar nader aan te wijzen rekening van deze Respectieve Vorderinghouderderde. Koper erkent dat op deze rekening alleen betalingen kunnen worden gedaan vrij van schuld.

12. Diensten en gegevensverwerking door Mondu

Voor het verlenen van de Diensten is de verwerking door Mondu van de gegevens die in het kader van de Koopovereenkomst zijn en/of worden verzameld noodzakelijk. Mondu verwerkt de in dit kader verzamelde persoonsgegevens voor (i) de verificatie van de verlening van de termijnbetalingen en (ii) het debiteurenbeheer overeenkomstig art. 6 lid 1 onder b) en f) van EU Verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming, “AVG“). Bovendien kunnen de persoonsgegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden (het verzenden van informatie en aanbiedingen) en voor het aanmaken van persoonlijke gebruikersprofielen op grond van art. 6 lid 1 onder a) AVG, mits een afzonderlijke toestemming van de Koper wordt verkregen.

Voor meer informatie over de gegevensverwerking, uw rechten inzake gegevensbescherming en de contactgegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming verwijzen wij u naar.

13. Scheidbaarheid

Indien een bepaling van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar is of wordt, worden de overige bepalingen van de Overeenkomst niet aangetast. In plaats van de ongeldige, nietige of niet-afdwingbare bepaling wordt de geldige en afdwingbare bepaling geacht te zijn overeengekomen, waarmee het economische doel van de Overeenkomst zo nauwkeurig mogelijk wordt uitgevoerd. Hetzelfde geldt bij een ongeplande leemte.

14. Toepasselijk recht

Deze Termijnbetalingsvoorwaarden alsmede de Termijnbetalingsovereenkomst worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig Nederlands recht.

Voorbeeld

Volledige Termijnaankoop

Controleer uw gegevens en sluit de Termijnbetalingsovereenkomst

Betalingsgegevens

Factuurbedrag           EUR [●●●]

Dienstvergoeding      EUR [●●●] (inclusief belasting over de toegevoegde waarde ten bedrage van EUR [●●●])

Aantal termijnen:        [●●●]

Betaaldata EUR:

[●●●] per [●●●]

EUR [●●●] op [●●●]

EUR [●●●] op [●●●]

Koper

[Vennootschap]

[Straat, huisnr.]

[Postcode, woonplaats]

Nederland

Op de termijnbetalingsaankoop zijn de Algemene voorwaarden van Handelaar en Mondu GmbH van toepassing, die u hier kunt raadplegen: [deep link].

[Knop: “Nu voltooien”]